Cyw Byw

Mae Cyw Byw yn ôl, bob dydd Llun am 4 o’r gloch!

Os wyt ti eisiau ennill gwobrau mawr, cofrestra i chwarae Bingo Beicio nawr drwy ffonio 08000727877.

Rhaid bod o dan 16 oed a chofia ofyn am ganiatâd cyn ffonio.  Mae’r alwad am ddim o ffôn y tŷ ond gall gostio o ffôn symudol.

 

 

Termau ac Amodau llawn

1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan S4C, Boom Cymru TV Cyf. (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth.

2. Am y cyfle i gystadlu mae rhaid unai ffonio a chofrestru yn ystod yr wythnos sy’n arwain i fyny at y dyddiad darlledu’r rhaglen neu ffonio ar y diwrnod y darlledir y  rhaglen. Mae angen ateb y cwestiwn sy’n cael ei osod yn wythnosol yn gywir. Os fydd y cystadleuydd yn derbyn ymateb peiriant ateb, gofynir  i chi adael eich enw a’ch rhif ffôn a bydd aelod o’r tîm cynhyrchu yn cysylltu yn ôl gyda’r cystadleuydd ac yn gofyn iddyn nhw ateb y cwestiwn wythnosol cyn rhoi eenw yn y twba. 

3. Mae’r alwad ffôn am ddim o ffôn y tŷ ond gall gostio o ffôn symudol yn ddibynnol ar y darparwr. 

4. Rhaid i ymgeisydd fod o dan 16 oed i gystadlu. 

5. Rhaid i ymgeisydd ofyn caniatâd rhiant neu warchodwr cyn ffonio.

6. Dewisir cystadleuwyr ar hap.

7. Bydd gwobrau i’w hennill ar bob rhaglen

8. Os na fydd y Cwmni yn derbyn ymateb gan gystadleuydd, cedwir yr hawl i ddewis cystadleuydd arall.

9. Mae pob cystadleuydd sy’n cystadlu yn fyw ar y rhaglen yn ennill gwobr.

10. Mae’r llinellau yn cau am 16.45 ar ddiwrnod darllediad y rhaglen ar gyfer cymryd rhan yn y rhaglen honno.  

11. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr.

12. Nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.

13. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.

14. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy’n methu cyrraedd.

15. Dehonglir cymryd rhan yn y gystadleuaeth fel ymrwymiad i’r rheolau hyn.

16.  Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r defnydd o’ch data personol cyfeiriwch at bolisi preifatrwydd y Cwmni  https://www.boomcymru.co.uk/polisiau-preifatrwydd-boom-cymru/ a pholisi preifatrwydd S4C http://www.s4c.cymru/cy/y-wefan-hon/page/16717/polisi-preifatrwydd/

17. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

18. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r gystadleuaeth yna cysylltwch â Llinos T Davies yn Boom Cymru ar 02922 450 000

19. Mae cystadleuaeth ffôn Cyw Byw yn cael ei chynnal drwy gyfrwng y Gymraeg.