Ydych chi’n edrych ymlaen at wyliau’r haf? Mae gan Cyw gystadleuaeth arbennig i chi! Be sydd yn rhoi y ‘ie’ yn eich Gwyl-ie! chi?

Mae Criw Cyw am weld llun neu fideo ohonoch yn mwynhau unrhyw weithgaredd dros wyliau’r haf. Ydych chi am fynd am dro i’r traeth neu i’r goedwig? Ydych chi’n mynd am wyliau at Nain a Taid neu Mam-gu a Tad-cu? Beth am lun ohonoch yn bwyta hufen ia, chwarae tenis yn yr ardd, cicio pêl yn y parc, neu ddarllen llyfr?

Gallech chi ennill un o dri pecyn haf Cyw – e-bostiwch eich lluniau neu fideos i cyw@s4c.cymru cyn hanner dydd, 30 Awst 2024, pob lwc!

 

RHEOLAU

 1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan S4C, Boom Cymru (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth.
 2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu.
 3. I gystadlu mae rhaid i unigolion ebostio llun neu fideo ohonynt yn mwynhau dros wyliau’r haf a’i yrru i cyw@s4c.cymru.
 4. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad a’r amser cau yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth.
 5. Cyhoeddir yr enillydd ar yr Awr Fawr a gwefan a chyfrifon cymdeithasol Cyw ar yr 5ed o Fedi, 2024.
 6. Bydd y gystadleuaeth yn cau am hanner dydd, y 30ain o Awst 2024.
 7. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.
 8. Bydd tri unigolyn buddugol yn derbyn pecyn Cyw, ymbarel Cyw a het haul Cyw. Gyda’r prif ennillydd yn derbyn bag cefn Cyw a gem ardd. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr a nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.
 9. Nid yw’r Cwmni yn cymryd cyfrifoldeb am geisiadau sy’n methu â chyrraedd.
 10. Trwy gysylltu i gystadlu yn y gystadleuaeth, rydych yn ymrwymo i’r rheolau hyn.
 11. Dim ond at ddibenion gweinyddu’r gystadleuaeth y bydd Boom Cymru ac S4C yn defnyddio’r data personol a ddarperir. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Rheoliad Diogelu Data a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru y gallwch eu gweld drwy ymweld â’r wefan: www.boomcymru.co.uk/polisi-preifatrwydd. Gellir dod o hyd i Bolisi Preifatrwydd S4C yn www.s4c.cymru/privacypolicy.shtml
 12. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.
 13. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r gystadleuaeth yna cysylltwch â thîm Cyw yn Boom Cymru ar 029 20 550 550 neu Gwifren Gwylwyr S4C 0370 600 4141.
 14. Os oes plentyn mewn llun / fideo, byddwn yn cysylltu â chi i sicrhau caniatâd i ddangos y lluniau ar ddarllediad teledu a gwefan Cyw. Os na fyddwn yn gallu sicrhau’r caniatâd yma, ni fydd y llun yn cael ei ddangos nac yn ddilys i fod yn rhan o’r gystadleuaeth.
 15. Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan y rhai a dangynrychiolir, gan gynnwys plant ifanc anabl a phlant o gefndiroedd ethnig amrywiol.