Rhowch wybod i ni beth yw eich hoff gân Cyw yn eich ty neu ysgol chi ac efallai bydd Plwmp yn ei chwarae hi ar Cyw ar y penwythnos. E-bostiwch cyw@s4c.cymru

Efallai mai un o’r caneuon yma  yw eich hoff un!

Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan y rhai sy’n cael eu tangynrychioli, gan gynnwys plant ifanc anabl a phlant o gefndiroedd ethnig amrywiol.

Rheolau – Peiriant Pop Plwmp

1. Mae’r cynnig yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan S4C, Boom Cymru (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy’n gysylltiedig â’r cynnig.

2. Rhaid i ymgeiswyr fod yn oedran cynradd neu iau i ymuno. Mae’r cynnig yn agored i unigolion, cylchoedd meithrin ac ysgolion cynradd.

3. I ymuno mae rhaid ebostio eich hoff gân Cyw gyda neges yn egluro eich dewis at cyw@s4c.cymru

4. Bydd y Cwmni yn dewis y negeseuon gorau ac yn eu darlledu ar Dolenni Cyw ar y penwythnos.

5. Cysylltir â’r ymgeiswyr drwy ebost os bydd eu neges a’u hoff gân yn cael ei ddarlledu..

6. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.

7. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy’n methu â chyrraedd.

8. Does dim dyddiad cau i’r cynnig.

9. Trwy gysylltu i gymryd rhan yn y cynnig, rydych yn ymrwymo i’r rheolau hyn.

10. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

11. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r cynnig yna cysylltwch â Boom Cymru ar 029 20 550 550 neu Gwifren Gwylwyr S4C 0370 600 4141.

12. Os byddwch yn anfon llun(iau) fel rhan o’r neges, byddwn yn cysylltu â chi i sicrhau caniatad rhiant neu warchodwr i ddangos y llun(iau) hyn ar ddarllediad teledu, gwefan a chyfrifon cymdeithasol Cyw. Byddwn yn cysylltu ag ysgolion a chylchoedd meithrin i sicrhau bod rhiant / gwarchodwr yr holl unigolion sy’n ymddangos yn y llun wedi arwyddo polisi cyfryngau cymdeithasol a darlledu yr ysgol neu gylch meithrin. Os na fyddwn yn gallu sicrhau’r caniatadyma, ni fydd y llun yn cael ei ddangos.

13. Mae’r wybodaeth rydych yn darparu i’r Cwmni yn cael ei gasglu a’i brosesu yn unol â deddfau Rheoli Data a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru sydd ar gael ar ein gwefan: www.boomcymru.co.uk/polisi-preifatrwydd/ neu gallwch ofyn am gopi ysgrifenedig; ynghyd â pholisi preifatrwydd S4C http://www.s4c.cymru/media/media_assets/2018.11.29_Hysbysiad_Preifatrwydd_Cyfranwyr.pdf