Cystadleuaeth ‘Nôl i’r Ysgol

 Llongyfarchiadau i enillwyr ein cystadleuaeth Nôl i’r Ysgol – Ffion, Gwilym a Bleddyn a Myfyr!

 

 

RHEOLAU

1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb heblaw am staff S4C, Boom Cymru TV Cyf. staff (y Cwmni), eu teuluoedd agos a chwmnïau sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r gystadleuaeth hon.

2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon.

3. Rhaid i ymgeiswyr anfon llun o’u hunain ar eu diwrnod cyntaf yn yr ysgol neu eu diwrnod cyntaf yn ôl yn yr ysgol i cyw@s4c.cymru neu uwchlwytho llun trwy’r wefan (s4c.cymru/cyw) cyn y dyddiad cau.

4. Bydd tri enillydd yn cael eu dewis o blith y cynigion hynny a dderbyniwyd cyn y dyddiad cau

5. Ni fydd unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl yr amser cau yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth.

6. Cyhoeddir yr enillwyr ar wefan Cyw, Helo Shwmae ac ar Awr Fawr ar Fedi 23, 2022. Anfonir gwobrau at yr enillwyr cyn gynted â phosibl.

7. Bydd y gystadleuaeth yn cau am hanner dydd ar yr 16eg o Fedi, 2022.

8. Mae penderfyniad y cwmni ac S4C yn derfynol.

9. Y wobr yw bag nwyddau Cyw. Ni cheir cyfnewid unrhyw wobrau ac ni chynigir unrhyw arian parod arall.

10. Ni chymerir unrhyw gyfrifoldeb am geisiadau sy’n methu â chyrraedd.

11. Trwy gysylltu i gystadlu yn y gystadleuaeth, rydych yn cytuno i gadw at y rheolau hyn.

12.Bydd Boom Cymru ac S4C ond yn defnyddio data personol a ddarperir at ddibenion gweinyddu cystadleuaeth. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Rheoliad Diogelu Data a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru sydd i’w weld ar y wefan: https://www.boomcymru.co.uk/boom-cymru-privacy-policy. Mae Polisi Preifatrwydd S4C ar gael yn www.s4c.cymru/privacypolicy.shtml

13. Mae’r telerau ac amodau hyn yn gymwys yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

14. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gystadleuaeth hon, cysylltwch â Boom Cymru ar 029 20 550 550 neu linell gymorth Gwylwyr S4C ar 0370 600 4141.

15. Byddwn yn cysylltu â chi i gael caniatâd i ddangos y lluniau hyn ar Wasanaeth Cyw S4C a gwefan Cyw a thudalennau cyfryngau cymdeithasol. Os na allwn gael y caniatâd hwn, ni fydd y llun yn cael ei ddangos ar dudalennau darlledu, gwefan na chyfryngau cymdeithasol Cyw, ac ni fydd yn cael ei gynnwys fel rhan o’r gystadleuaeth.

16. Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan y rhai sy’n cael eu tangynrychioli, gan gynnwys plant ifanc anabl a phlant o gefndiroedd ethnig amrywiol.