Rydyn ni eisiau gweld lluniau ohonot ti! Ble bynnag rwyt ti’n mynd, beth bynnag rwyt ti’n ei wneud!

Anfona dri llun i cyw@s4c.cymru ac os bydd dy luniau’n ymddangos ar Cyw, cei becyn Cyw a thegan meddal un o’r anifeiliaid.

Bydd Tîm Cynhyrchu Cyw yn ymdrechu i anfon y pecyn mor fuan â phosib.

Rheolau Cystadleuaeth – Dyma Fi

1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan S4C, Boom Cymru (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth.

2. Rhaid i ymgeiswyr fod yn oedran cynradd neu iau i gystadlu. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unigolion, cylchoedd meithrin ac ysgolion cynradd.

3. I gystadlu mae rhaid ebostio 3 llun o’r ymgeiswyr  at cyw@s4c.cymru

4. Bydd y Cwmni yn dewis y lluniau gorau ac yn eu darlledu ar Dolenni Cyw ar y penwythnos. Bydd pob ymgais llwyddiannus yn derbyn pecyn o newyddau Cyw.

5. Cysylltir â’r ymgeiswyr drwy ebost i ddweud os bydd eu lluniau yn cael eu darlledu. Bydd y wobr yn cael ei anfon at yr enillydd. Os na fydd y lluniau yn cael eu darlledu, ni fydd ymgeiswyr yn derbyn pecyn o nwyddau Cyw.

6. Y wobr fydd pecyn o nwyddau Cyw. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr a nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.

7. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.

8. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy’n methu â chyrraedd.

9. Nid oes dyddiau cau i’r gystadleuaeth.

10. Trwy gysylltu i gystadlu yn y gystadleuaeth, rydych yn ymrwymo i’r rheolau hyn.

11. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

12. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Gystadleuaeth yna cysylltwch â Branwen Gwyn yn Boom Cymru ar 029 20 550 550 neu Gwifren Gwylwyr S4C 0370 600 4141.

13. Byddwn yn cysylltu â chi i sicrhau caniatad rhiant / gwarchodwr i ddangos y llun(iau) hyn ar ddarllediad teledu, gwefan a chyfrifon cymdeithasol Cyw. Byddwn yn cysylltu ag ysgolion a chylchoedd meithrin i sicrhau bod rhiant / gwarchodwr yr holl unigolion sy’n ymddangos yn y llun wedi arwyddo polisi cyfryngau cymdeithasol a darlledu yr ysgol neu gylch meithrin. Os na fyddwn yn gallu sicrhau’r caniatad yma, ni fyddwch yn cael eich cynnwys yn y gystadleuaeth.

14. Mae’r wybodaeth rydych yn darparu i’r Cwmni yn cael ei gasglu a’i brosesu yn unol â deddfau Rheoli Data a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru sydd ar gael ar ein gwefan: www.boomcymru.co.uk/polisi-preifatrwydd/ neu gallwch ofyn am gopi ysgrifenedig; ynghyd â pholisi preifatrwydd S4C http://www.s4c.cymru/media/media_assets/2018.11.29_Hysbysiad_Preifatrwydd_Cyfranwyr.pdf

15. Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan y rhai sy’n cael eu tangynrychioli, gan gynnwys plant ifanc anabl a phlant o gefndiroedd ethnig amrywiol.