Llongyfarchiadau i Lydia, enillydd ein cystadleuaeth Deian a Loli!

 

RHEOLAU CYSTADLEUAETH DEIAN A LOLI

1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan  S4C, Boom Cymru, Cwmni Da (y Cwmni), a chwmniau eraill sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth ac eu teuluoedd agos.

2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 12 oed i gystadlu.

3. I gystadlu, rhaid anfon llun o’r cymeriad newydd, a brawddeg neu ddwy i gyd-fynd. Rhaid gwarantu bod y cymeriad yn hollol wreiddiol, a’i anfon i gyfeiriad e-bost Cyw sef cyw@s4c.cymru neu ei anfon yn y post i Rhadbost Cyw.

4. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i drefnu fod y plentyn/plant sy’n dod i’r brig yn cael gweld ei/eu ch/g/cymeriad yn ymddangos mewn un neu fwy o benodau o Deian a Loli ar S4C. Bydd yr enillydd hefyd yn derbyn pecyn o nwyddau Deian a Loli a bydd dau enillydd arall hefyd yn derbyn pecyn o nwyddau Deian a Loli.

5. Bydd tîm cynhyrchu y Cwmni yn penderfynu ar yr enillydd ar sail potensial y cymeriad i’w ddefnyddio o fewn un neu fwy o’r straeon yn y gyfres a’r potensial i’w ddatblygu ymhellach.

6.  Mae penderfyniad y Cwmni yn derfynol. 

7. Bydd gan y Cwmni bob hawl perthnasol i ddefnyddio’r Cymeriad mewn unrhyw fodd y dymuna y Cwmni yn eu disgresiwn llwyr ym mhob cyfrwng, drwy gydol y byd am byth yn ddi-dâl.

8. Bydd gan y Cwmni yr hawl i newid y Cymeriad mewn unrhyw fodd.

9. Cyhoeddir yr enillwyr ar Awr Fawr Cyw, ar Rhagfyr 9, 2022.

10.  Dyddiad cau y gystadleuaeth yw 11:59am dydd Gwener  Hydref 28, 2022.

11. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr.

12. Nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.

13. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy’n methu â chyrraedd cyn y dyddiad cau.

14. Dehonglir cymryd rhan yn y gystadleuaeth fel ymrwymiad i’r rheolau hyn.  Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r defnydd o’ch data personol cyfeiriwch at bolisi preifatrwydd y Cwmni [https://www.cwmnida.cymru/polisi-preifatrwydd/] a pholisi preifatrwydd S4Chttp://www.s4c.cymru/cy/y-wefan-hon/page/16717/polisi-preifatrwydd/

15. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

16. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Cystadleuaeth yna cysylltwch â Nerys Lewis yn Cwmni Da: nerys.lewis@cwmnida.tv