Diolch i bawb wnaeth gystadlu, dyma nhw’r enillwyr – Nico, Aron, Gwion ac Alaw, llongyfarchiadau!

 1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan S4C, Boom Cymru (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth.
 2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu.
 3. I gystadlu mae rhaid anfon llun neu fideo ohonoch chi allan yn mwynhau’r awyr iach drwy anfon neges drwy’r wefan (https://www.s4c.cymru/cy/cyw/oedolion/page/42780/anfon-neges-at-cyw/ ) neu drwy ebostio cyw@s4c.cymruerbyn y dyddiad cau.
 4. Dewisir tri enillydd sydd wedi cysylltu i gystadlu erbyn y dyddiad a’r amser cau.
 5. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad a’r amser cau yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth.
 6. Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar wefan Cyw, Cyfrifon Cymdeithasol Cyw ac Awr Fawr ar yr 13eg o Chwefror, 2024. Bydd y gwobrau’n cael eu hanfon at yr enillwyr cyn gynnted â phosib.
 7. Bydd y gystadleuaeth yn cau am hanner dydd, 6ed Chwefror 2024
 8. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.
 9. Bydd tri enillydd yn ennill bag Cyw (backpack), het gynnes Awyr Iach a  llyfr Antur Wyllt Bolgi. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr a nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.
 10. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy’n methu â chyrraedd.
 11. Trwy gysylltu i gystadlu yn y gystadleuaeth, rydych yn ymrwymo i’r rheolau hyn.
 12. Dim ond at ddibenion gweinyddu’r gystadleuaeth y bydd Boom Cymru ac S4C yn defnyddio’r data personol a ddarperir. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Rheoliad Diogelu Data a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru y gallwch eu gweld drwy ymweld â’r wefan: www.boomcymru.co.uk/polisi-preifatrwydd. Gellir dod o hyd i Bolisi Preifatrwydd S4C yn www.s4c.cymru/privacypolicy.shtml
 13. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.
 14. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Gystadleuaeth yna cysylltwch â cyw@s4c.cymru neu Beth Tame yn Boom Cymru ar 029 20 550 550 neu Gwifren Gwylwyr S4C 0370 600 4141.
 15. Os oes plentyn mewn llun, byddwn yn cysylltu â chi i sicrhau caniatâd i ddangos y lluniau ar ddarllediad teledu a gwefan Cyw. Os na fyddwn yn gallu sicrhau’r caniatâd yma, ni fydd y llun yn cael ei ddangos nac yn ddilys i fod yn rhan o’r gystadleuaeth.
 16. Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan y rhai a dangynrychiolir, gan gynnwys plant ifanc anabl a phlant o gefndiroedd ethnig amrywiol